عروس تفلون - حمایت از حقوق مصرف کننده

 

حمایت از حقوق مصرف کننده

 

مامعتقديم که در مرحله اول در برابر پزشكان،پرستاران بيمارستانها،مادران وهمه کساني که فرآورده هاي ما را مصرف مي کنند،مسئول هستيم . فرآورده هاي ما همواره بايد مرغوب ترين کيفيت را داشته باشد.

ما بايد همواره بكوشيم که قيمت اين فرآورده ها را پايين بياوريم . سفارشات بايدبه فوريت و با دقت آماده شوند.

کارگران ما بايد از سود عادله بهره مند شوند.

در مرحله دوم، خود را در برابر کساني که با ما کار مي آنند مسئول مي دانم مردان و زناني که در کارخانه ها و دفاتر با ما همكاري مي کنند بايد از نظر شغلي احساس امنيت کنند . دستمزدها بايد عادلانه و کافي باشد . مديران آنها بايدمنصف باشند . ساعات کار آنها معقول و محيط کار آنها تميز و منظم باشد . به شكايات و پيشنهادهاي کارآنان بايد به طور سازما ن يافته رسيدگي شود .

سرپرستان و رؤساي دواير بايد ورزيده و بي غرض باشند . براي هرکس که لياقت داشته باشد بايد فرصت پيشرفت فراهم باشد و با اشخاص بايد به صورت فردي عمل شود و شأن و شايستگي آنها رعايت شود.

در مرحله سوم خود را در برابر مديران مان مسئول مي دانيم. مديران ما بايد افرادي شايسته، مجرب و توانا باشند. آنها بايد از شعور متعارف و درك کامل بهره مند باشند.

در مرحلة بعد خود را در برابر جوامعي که در آنها زندگي مي کنيم، مسئول مي دانيم ما بايد با حمايت از نيكوکاري و نوع دوستي شهروندان خوب جامعه باشيم و سهم خود را از ماليات عادلانه بپردازيم . بايد به شكرانة در اختيار داشتن اموال و ابزار، از آنها به خوبي مواظبت کنيم . بايد در ارتقا و بهبود جامعة مدني،بهداشت، آموزش و دولت خوب، سهيم و شريك باشيم و جامعه را از فعاليت هاي
خود آگاه کنيم.

پنجمين و آخرين مسئوليت ما، نسبت به سهامداران صنایع تولیدی است سود صنایع تولیدی بايد چشم گير باشد. ما بايد اندوخته داشته باشيم و بايد کار پژوهش دنبال شود. برنامه هاي تكاپوجويانه تنظيم شود و تاوان خطاها پرداخته شود. بايد فكر زمان مبادا باشيم، ماليات ها را بپردازيم، دستگا ه هاي جديد را تهيه کنيم،کارخانه هاي جديد بسازيم، فرآورده اي جديد توليد کنيم و برنامه هاي جديد براي
فروش تدارك ببينيم . بايد افكار نو را به محك تجربه بيازماييم . وقتي اين کارها انجام شود سهامداران نيز از حق عادلة خود برخوردار خواهند شد .

 

 عروس تفلون پایبند به تعهدات جاری است و همواره حرکتی رو به جلو خواهد داشت .

ما متكي به خداوند بزرگ هستيم تا به ياري او اين وظايف و تعهدات را به بهترين صورت انجام دهيم.

 

 تمام حقوق این سایت متعلق به صنایع تولیدی عروس می باشد.

طراحی و اجرا: گروه طراحی راوک کلیک